Železnice 21

Železniční doprava byla v uplynulých dvou stoletích jedním z důležitých faktorů sociálního, technického a hospodářského rozvoje mnoha českých regionů. V 19. století a v první polovině 20. století na našem území vznikaly železniční tratě, jejichž trasování, místa zastavení, nabízené přepravní a další doplňkové služby odpovídaly tehdejším potřebám a hospodářským zájmům. Přesto se již v této době objevily případy, kdy lokální zájmy, konzervativní vnímání nebo předsudky neumožnily v regionu vytvořit moderní dopravní systém. Takovým příkladem je třeba umístění nádraží pro město Kaplici, dále pak vedení řady regionálních tratí delší trasou, aby se vyhnuly přírodním překážkám nebo svou délkou splňovaly podmínky pro tehdejší státní podporu.
Pokud již v době svého vzniku nebyla železniční síť zcela optimální a do dnešních dnů se řada tratí a poskytovaných služeb proměnila jen málo, je zcela logické, že v oblasti regionálních přepravních vztahů a také v některých směrech dálkové dopravy již železnice neplní páteřní dopravní funkci a není ani hybatelem regionálního rozvoje. Potom její budoucnost může být ohrožena i v těch lokalitách, kde má železniční spojení své ekonomické opodstatnění (regionální centra, turistické oblasti, areály výroby a služeb s vyššími přepravními nároky).
V současné době se množí výroky o zastaralosti a ekonomické neudržitelnosti řady úseků železniční sítě, významně se rozcházejí stanoviska objednatelů a organizátorů dálkové a regionální železniční dopravy (státu, krajů a jimi zřizovaných organizací), cestujících, přepravců, správců železniční infrastruktury, dopravců, měst a obcí, železničních nadšenců, občanských sdružení a dalších, kterých se problém budoucnosti a směřování železniční dopravy dotýká. Jedni tak poukazují na finanční limity svých rozpočtů, druzí požadují rychlou, pohodlnou a cenově dostupnou přepravu, další oplakávají každé omezení nebo zastavení železniční dopravy, ať už bylo provedeno s dlouhodobým rozmyslem nebo bez něj...
Také Společnost pro veřejnou dopravu se otázkou budoucnosti železnice intenzivně zabývá, a protože není se současným vývojem zcela spokojena, rozhodla se zvolit aktivní a otevřený přístup k řešení problému. Ráda by proto prostřednictvím svého nového programu Železnice 21 (Železnice pro 21. století) a jeho jednotlivých podprogramů přispěla k nalezení moderního i odvážného, ale zároveň realistického a komplexního řešení otázky budoucnosti železniční dopravy, které by bylo akceptováno všemi rozhodujícími partnery. Jsme si ovšem vědomi, že vytčený cíl vůbec není malý, a proto budeme spokojeni, pokud se nám alespoň podaří otevřít širší odbornou diskusi o této problematice.
Své připomínky a náměty nám můžete posílat mailem na adresu zeleznice21(a)spvd.cz.
Podprogram Projekty 21 přináší otevřený soubor projektů přeložek a úprav železniční sítě, které by jí umožnily plnit současné i budoucí přepravní potřeby jednotlivých regionů České republiky z hlediska dálkové a regionální osobní dopravy. Zároveň v řadě případů by také došlo ke zkrácení a zefektivnění železniční infrastruktury. Cílem podprogramu je zahájit diskusi o aktivním přístupu k tvorbě železniční sítě (tratě je možné nejen rušit, ale v opodstatněných případech také stavět). V souvislosti s výsledky diskuze chceme dále dosáhnout projektové přípravy a územní ochrany přeložek i nových úseků železničních tratí (územní plány obcí, zásady územního rozvoje krajů), na jejichž potřebnosti se shodnou klíčoví partneři.
Projekty 21 - rozpracovaná databáze, stav ke 4. březnu 2009
Podprogram Zastávky 21 podobně aktivně přistupuje k rozmístění zastávek na české železniční síti. Jejich aktuální rozmístění již často neodpovídá existujícím přepravním potřebám a požadavkům na maximální zkrácení docházkové vzdálenosti veřejné dopravy tak, aby odpovídala současnému životnímu stylu. Dovolili jsme si proto navrhnout zcela nové železniční zastávky, přesun polohy u některých dalších, změnu názvů řady existujících zastávek a zrušení zastávek, které již ztratily své opodstatnění. Navrhované a rušené zastávky jsou rozděleny do čtyř kategorií podle priority a my se chystáme iniciovat pouze změny s prioritou 1 a 2. Změny v síti zastávek s prioritou 3 a 4 jsou v přehledu uvedeny pouze pro úplý výčet případně diskutovaných lokalit, protože dočasně nebo dlouhodobě nesplňují obecné podmínky pro svou realizaci (nová zastávka by byla příliš blízko sousední, okolí zastávky nemá dostatečný přepravní potenciál, existují výrazné terénní bariéry - řeky, svahy..., které by výrazně zkomplikovaly zřízení přístupové cesty apod.).
Zastávky 21 - rozpracovaná databáze, stav ke 13. březnu 2010
Nové zastávky 1989-2010 - rozpracovaná databáze zastávek vzniklých od roku 1989 (uvítáme veškeré upřesňující informace), stav ke 13. březnu 2010 (v databázi jsou obsaženy také některé připravované zastávky včetně těch, na jejichž vzniku se podílí SPVD)
Podprogram Terminály 21 se snaží postihnout problematiku rozmístění přestupních uzlů mezi železnicí a ostatními druhy veřejné dopravy. Vytvoření odpovídající sítě přestupních uzlů je totiž klíčové pro prostorovou integraci veřejné dopravy (která je nedílnou součástí kvalitních IDS) a díky společnému provoznímu a obchodnímu zázemí pomáhá spořit veřejné prostředky vynakládané na zajišťování veřejné dopravy (společná provozní budova = nižší náklady na personál, údržbu a opravy, energie... = nižší potřeba provozních dotací) a současně zvyšuje komfort pro cestující (koncentrovaný proud cestujících = větší rentabilita a rozsah poskytovaných služeb, delší provozní doba, větší bezpečnost...). Dané téma je navíc v současné době velmi aktuální, protože řada měst a obcí uvažuje díky podpoře z regionálních operačních programů EU o výstavbě nových izolovaných terminálů autobusové dopravy, přestože je vhodné a možné v dané lokalitě vybudovat společný železniční a autobusový terminál. Nepříliš šťastná řešení nových terminálů návazné dopravy jsou například v Českých Budějovicích, Hradci Králové, Prostějově a dalších městech, pozitivní příklady naopak najdeme ve Vlašimi (realizováno) nebo v Telči (připravuje se).
Terminály 21 - rozpracovaná databáze, stav ke 13. březnu 2010
Podprogram Linky 21 se zabývá linkovým vedením regionálních vlaků, které často více respektuje tradiční traťové úseky nebo trakční uspořádání železniční sítě než skutečné potřeby cestujících. Naším cílem proto je přispět k úpravě objednávky regionálních vlaků tak, aby byly bez přestupování pokryty hlavní přepravní proudy.
Linky 21 - rozpracovaná databáze, stav ke 21. březnu 2008 (databáze ještě zdaleka není hotová a obsahuje zatím pouze neprověřené náměty)
Podprogram Lokálky 21 je zaměřen na revitalizaci perspektivních regionálních železničních tratí a jejich větší zapojení do rozvoje cestovního ruchu.
Podprogram Cykloslužby 21 řeší nabídku přepravních a doplňkových služeb železnice pro cyklisty. Důraz přitom nebude kladen na vlakotvorbu, ale především na vytvoření národní sítě železničních stanic s garantovanými půjčovnami a úschovnami jízdních kol a dalšími základními cyklistickými službami, které umožní rozvinout dopravně-obslužný systém Bike and Ride i rekreační využívání železnice cyklistickou veřejností.
Cykloslužby 21 - rozpracovaná databáze, stav k 11. březnu 2008
Podprogram Drážní stezky 21 obsahuje problematiku nakládání s majetkem, který již není využíván pro železniční dopravu. Rádi bychom spolu s dalšími partnery přispěli k vytvoření aktuální databáze úseků zrušených a rušením ohrožených tratí a vleček, jejichž drážní těleso by mohlo být REÁLNĚ využito pro vedení turistických stezek s přírodním povrchem využitelným především pro cyklisty a pěší turisty.
Drážní stezky 21 - rozpracovaná databáze, stav k 11. březnu 2008

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20