Firma Audis

V první polovině devadesátých let se zastupitelé města Rychnov nad Kněžnou usnesli na nutnosti zavedení městské dopravy ve městě a jeho blízkém okolí - veškeré přepravní vztahy zde dosud zajišťovaly pouze příměstské linky, které neměly pro obyvatele města téměř žádný praktický význam. Ačkoliv byla v té době monopolním dopravcem v rychnovském okrese společnost ČSAD Ústí nad Orlicí, která má dokonce poblíž rychnovského nádraží svoji pobočku, byla v roce 1995 nabídnuta možnost provozování MHD firmě Audis HC s.r.o. Ta vznikla již v prosinci 1992 a ačkoliv bylo její dosavadní činností pouze provozování nákladní dopravy, nabídku přijala.
V roce 1996 se ústeckoorlické ČSAD rozhodlo, že s platností od počátku nového jízdního řádu 1996 / 1997 přestane provozovat linky, zajišťující základní dopravní obslužnost horských oblastí okresu. Vedly jej k tomu především ekonomické důvody. Zatímco v hustě osídlených částech okresu dosahovaly tržby přibližně 15 Kč/km, v horách, to bylo pouze 6 - 7 korun a dotace od okresu na zajištění dopravní obslužnosti je konstantní bez ohledu na tržbu. Proto bylo vypsáno výběrové řízení na zajištění provozu těchto linek, do kterého se přihlásila firma Audis HC a zvítězila. Nakoupila proto několik autobusů - šlo o ojeté karosy řady 700 prakticky z celých Čech, pořízení nových vozů v takovém množství by bylo nad finanční možnosti firmy - a s počátkem platnosti nového jízdního řádu tyto linky převzala.
V roce 1998 rozšířila firma svoje působení na 40 % území okresu Rychnov nad Kněžnou, v témže roce byly na části území zavedeny pro odbavení cestujících bezkontaktní čipové karty.
V červenci 2001 se středisko osobní dopravy oddělilo a vznikla společnost Audis Bus s.r.o. Jejím sidlem se stala část areálu bývalého ZZN v Soukenické ulici, poblíž autobusového nádraží, kde byla vybudována čerpací stanice a také moderní dílna (jejich provoz zajišťují externí firmy).
Areál firmy Audis
Odstavná plocha v areálu bývalého ZZN.
Foto Martin Janda (26. 3. 2004)
V roce 2002 se firma připravila na certifikaci dle normy ČSN EN ISO 9001:2000, kterou počátkem roku 2003 obhájila.
V současnosti zajišťuje firma provoz patnácti příměstských linek a čtyř linek MHD. Na chodu firmy se podílí 39 zaměstnanců, většinu z nich tvoří řidiči. Vlastní městská doprava obsluhuje území obývané 20 tis. obyvateli (Rychnov 12 tis., Vamberk 6 tis., Lukavice 1 tis., ostatní 1 tis.).

Filozofie firmy

Jak již bylo uvedeno, firma Audis Bus zajišťuje provoz především na málo vytížených linkách a tomu odpovídají i nízké tržby. To jí staví do nezáviděníhodné situace a tlačí jí ke snahám o úspory a racionalizaci provozu. Jednou z možností, jak ušetřit, je pravidelné nasazování malých autobusů s obsaditelností do 25 osob (tedy asi polovina ve srovnání s klasickou karosou), ovšem také s nižší spotřebou a tedy i nižšími provozními náklady. Pro jejich nákup mluví i nižší pořizovací cena ve srovnání s autobusy Karosa nebo SOR. První tři takové vozy byly zakoupeny v roce 2003, jde o minibusy Iveco Daily 50C15 s karoserií od firmy KH Motor Opava, jejich obsaditelnost je 19+1 míst k sezení.
Neméně důležitou složkou činnosti společnosti je také propagace a reklama. V současné době nelze věřit v to, že veřejná doprava je pro lidi zcela nepostradatelná a své zákazníky si najde, i v této oblasti panuje konkurence. Konkurentem zde ovšem nejsou jiní autobusoví dopravci (to se může stát nanejvýš v případě dálkových linek, nikoliv u dotovaných linek základní dopravní obslužnosti), ale stále se zvyšující intenzita individuální dopravy. A té lze čelit jedině kvalitním a fungujícím systémem linek veřejné dopravy, který dokáže pružně reagovat na požadavky cestujících, svých zákazníků, a nabídnout jim za přijatelnou cenu dopravní spojení v požadovaném čase na požadované trase.
Další cestou je snaha o udržení stávajících cestujících, stejně jako snaha o získání nových. To je organizačně velmi náročná činnost, je zapotřebí znát přesně přepravní proudy a mít k dispozici co nejpřesnější informace o počtech přepravených cestujících. V tomto směru se ukazuje jako výhodná spolupráce s jednotlivými firmami v regionu, které poskytují informace o počátcích a koncích pracovní doby, o počtu zaměstnanců a místu, odkud dojíždějí. Neméně důležitá je i spolupráce s obcemi, které dokáží poskytnout informace o požadavcích svých obyvatel na zajištění dopravy a o jejich spokojenosti, případně nespokojenosti se současným stavem.
Bez významu nezůstávají samozřejmě ani názory a nápady samotných cestujících - oni jsou ti, kvůli komu je veřejná doprava zajišťována. Pokud se tedy kterýkoliv cestující rozhodne sdělit firmě své připomínky, může si být jistý, že bude vyslechnut a pokud to bude jen trochu možné, budou jeho požadavky vyslyšeny.
Kontakt s cestujícími ale musí fungovat i opačně. Jakákoliv změna je předem avizována v místních sdělovacích prostředcích, pořádají se i informační setkání s občany, kde se lidé mohou dozvědět o novinkách, které pro ně dopravce chystá a jaký to pro ně bude mít přínos, dopravce si naopak může vyslechnout dotazy, názory a připomínky obyvatel. Pokud pak jde o realizaci změn, osvědčila se metoda postupného vývoje - lidé dokáží lépe přijímat změny, pokud k nim dochází průběžně. Pokud dopravce zvolil "metodu šoku" a připravil více rozsáhlejších změn k jednomu konkrétnímu datu, způsobovalo to mnohým cestujícím potíže, než dokázali všechny změny vstřebat a zvyknout si na ně. Tento způsob je ale nevýhodný i pro dopravce, pokud provádí změny postupně a v rozumném časovém odstupu, umožňuje mu to lépe poznat a vyhodnotit, jak moc se provedené úpravy osvědčily a s jakým ohlasem veřejnosti se setkaly.
Zmínili jsme se o nutnosti propagace a reklamy. Jak to funguje v praxi? Informace o provozu autobusových linek včetně MHD stejně jako plánky sítě jsou lidem volně k dispozici v informačních kancelářích ve městech i v turistických centrech, firma spolupracuje na šíření informací i s regionálními novinami (Orlický deník, Noviny Rychnovska) a samozřejmostí jsou i firemní internetové stránky, kde mají cestující k dispozici vždy aktuální informace.

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20