zkniha_md

Zelená kniha o dopravě ve městech

Doprava ve městech jako evropská priorita

Loňský přezkum Dopravní politiky EU do roku 2010 ukázal jako jednu z nejkritičtějších oblastí dopravu ve městech. Evropská komise se proto rozhodla vyhlásit dopravu ve městech jako jednu ze svých priorit pro letošní rok a zpracovat „Zelenou knihu o dopravě ve městech“. Kolem 40 % občanů EU žije v městských aglomeracích s více než 200 tisíci obyvateli a 80 % ve městech a větších obcích a problematika dopravy ve městech se jich proto velmi úzce dotýká. Dominantní roli v dopravě dnes mají osobní auta, která i ve městech zajišťují 75 % všech přepravních výkonů.
Konsultace k Zelené knize* o dopravě ve městech byly zahájeny dvěma semináři, které Evropská komise a Evropský parlament uspořádaly dne 31.ledna 2007 v rámci Evropského týdne udržitelné energie. Cílem seminářů bylo prezentovat odborníkům z oborů dopravy a urbanismu a zástupcům měst stávající stav a předložit návrhy na jeho zlepšení. Diskuse vyvrcholí závěrečnou konferencí na začátku června, vlastní Zelená kniha by měla být vydána na podzim letošního roku.
Zelená kniha byla vyhlášena na workshopu s názvem „Městská doprava: Problémy, řešení a zodpovědnost“. Tento seminář probíhal na nejvyšší politické úrovni - přednášejícími byli mj. místopředseda Evropské komise a komisař pro dopravu Jacques Barrot, komisařka pro regionální politiku paní Hübnerová, a další vysocí představitelé EU a jednotlivých členských států. Jako české občany nás může potěšit, že první část moderoval Ing. Oldřich Vlasák, poslanec Evropského parlamentu za ČR a předseda Svazu měst a obcí ČR. EU investuje do dopravy značné finanční prostředky, jak přímé dotace z fondů, tak prostřednictvím Evropské investiční banky. Ty směřují především ke zlepšení nabídky veřejné dopravy, zvýšení bezpečnosti dopravy, snížení ekologické zátěže z dopravy a k vývoji nových – efektivnějších a energeticky méně náročných - dopravních systémů. Rostoucí osobní i nákladní doprava je sice negativním jevem, na druhou stranu však patří k zlepšující se kvalitě života a je vyjádřením vůle občanů Unie.
V závěrečném shrnutí celého semináře zdůraznil místopředseda EK Jacques Barrot úlohu, kterou mohou orgány EU a členských států ve spolupráci se správou měst a regionů sehrát v řešení dopravy ve městech. S ohledem na princip subsidiarity (rozdělení kompetencí mezi EU, členské státy a nižší úroveň státní správy) je důležité, aby se právě města i jejich občané zapojili do zpracování Zelené knihy. Diskuse bude v nejbližších dnech otevřena na webových stránkách TRENu – Generálního ředitelství EK pro dopravu a energetiku http://ec.europa.eu/transport/index_en.html (přesná adresa bude oznámena v nejbližších dnech). Svými zkušenostmi, názory a připomínkami mohou všichni přispět k odhalení překážek v zavádění úspěšné dopravní politiky a návrhu společných řešení, aplikovatelných na evropské úrovni. Zelená kniha bude tvořit základ evropské dopravní politiky v tomto segmentu. Zelená kniha se přitom týká veškeré dopravy ve městech a městských aglomeracích, tedy od vytváření podmínek pro pěší a cyklisty až po obsluhu území kolem města.
Vyhlášení Zelené knihy předcházel seminář s názvem „Městská doprava a zelený pohon“, který se zabýval možnostmi zavádění čistších motorů a zdrojů energie pro ně. Na tomto semináři nebyly prezentovány jen názory politiků, ale i zástupců organizací z celého odborného spektra – od ekologů přes sdružení podnikatelů a zaměstnanců v dopravě až po sdružení výrobců automobilů. Nejedná se o čistě technickou otázku, emise z motorových vozidel se daří snižovat i díky stále se zpřísňujícím normám. Problém se dnes posouvá spíše na stranu legislativy a ekonomiky. Otázka „Jak zohlednit ekologické hledisko při výběrových řízeních na městské dopravní služby?“ je prvním z podnětů do zahajované veřejné diskuse. V případě tendrů na provozovatele MHD tento dotaz zní: „Je lepší dát přednost investičně i provozně dražším plynovým autobusům proti nabídce, splňující emisní normy z doby před pěti či více lety?“. Při nákupu nového auta pro starostu stojí radnice před rozhodnutím, zda koupit auto z běžné nabídky nebo zda si může politicky dovolit vůz s hybridním pohonem, o 50 procent dražší, ale s výrazně nižším vlivem na životní prostředí. Pokud na tuto otázku odpovíme kladně, pokračuje série otázek do celoevropské diskuse dál – měla by být příslušná pravidla v pravomoci měst, členských států nebo by měl být ekologický faktor zaveden jako povinný ukazatel v celé EU?
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., se jako rezortní výzkumná instituce již po řadu let zapojuje do řešení dopravních problémů na evropské úrovni. Nebude stát mimo ani v případě zpracování Zelené knihy a proto bych rád požádal čtenáře stránek SPVD o spolupráci formou jejich názorů na nejdůležitější problémy městské dopravy, které by měly být připomínkovány na celoevropské úrovni > viz diskusní téma "Zelená kniha EU" v rubrice "Tramvaje a metro" na diskusním fóru K-report.net

Jan Spousta
Centrum dopravního výzkumu

*Zelená kniha EU je dokument, jehož účelem je vyvolat diskusi o určité problematice na evropské úrovni. Obvykle prezentuje určité náměty ke konzultaci; výsledky konzultačního procesu mohou být aplikovány do právních předpisů.

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20