spvd

Poslední aktualizace


21.11.2021


-


aktualizace článku Plzeňské trolejbusy


14.01.2021


-


vložení anglické stránky informující o záměru Trolejbusy 2021


04.01.2021


-


do sekce Různé vloženy články ankety Kde jezdí nejhezčí „Vánoční trolejbus 2020“


30.11.2020


-


vložení nové verze článku Trolejbusy v Mariánských Lázních


30.11.2020


-


původní verze článku Trolejbusy v ML -2008 přesunuta do kategorie Starší články


18.11.2020


-


přidání oficiální informační stránky o projektu Trolejbusy 2021

 

Stanovy Společnosti pro veřejnou dopravu

Usnesení Členské schůze č. 4/2005, kterým se mění a doplňují Stanovy Společnosti pro veřejnou dopravu

Členská schůze přijala toto Usnesení, kterým se mění Stanovy Společnosti pro veřejnou dopravu. Za tímto účelem vyhlásila úplné znění změněných Stanov.
Stanovy Společnosti pro veřejnou dopravu
Preambule
Důvodem vzniku Společnosti pro veřejnou dopravu byla hrozba zániku trolejbusového provozu v Mariánských Lázních. Přitom vyšla najevo skutečnost, že Česká republika má obrovský potenciál v infrastruktuře a službách veřejné dopravy, která tvoří nezbytnou součást fungování moderní společnosti, postupně orientované na filosofii trvale udržitelného života. Společnost pro veřejnou dopravu si tedy klade za cíl v rámci celé republiky přispívat do diskuse o tomto tématu. Přitom je vedena snahou o účinné a šetrné využívání přírodních zdrojů , z nichž je získávána energie pro prostředky veřejné dopravy, jakož i prezentace veřejné dopravy, coby městotvorného prvku přispívajícímu k prosperitě dané lokality, stejně jako spokojenosti cestujících a tím i mezilidských vztahů. Společnost pro veřejnou dopravu chce dále pokračovat v práci Jiřího Hertla a Vojtěcha Wolfa, kteří nemalou měrou přispěli k popularizaci veřejné dopravy. Činnost Společnosti pro veřejnou dopravu se však nemůže omezovat jen na zajištění kvalitní veřejné dopravy, neboť ona sama tvoří jen jednu, avšak nikoliv jedinou složku usilování o lepší mobilitu a tím i o lepší životní podmínky. Společnost pro veřejnou dopravu proto působí širokým záběrem i v dalších oborech, aby zajistila naplnění cílů, které již dávno přesahují rámec veřejné dopravy, proto je hlavním posláním Společnosti pro veřejnou dopravu také ochrana přírody a krajiny, a to především v návaznosti na plánování a realizaci dopravních staveb.

Hlava I.

Úvodní ustanovení


Čl.1

Název a sídlo

Sdružení přijalo název Společnost pro veřejnou dopravu
Sídlem sdružení je:

Komenského 601, 330 12 Horní Bříza
Občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu je samostatnou právnickou osobou dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění, působící na území České republiky.
Čl.2

Cíle sdružení
1) Občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu (dále jen "Sdružení") je nezisková, nepolitická a jinak nezávislá organizace, jejímž účelem není dosahování pravidelného zisku.
2) Společnost pro veřejnou dopravu je občanským sdružením fyzických osob, které se v souladu s těmito stanovami zabývají historií a současností dopravy a ochranou přírody a krajiny.
3) Hlavními cíli Sdružení jsou:

a) usilování o nejvhodnější řešení problémů jakkoli souvisejících s dopravou, zejména plánovaných či současných dopravních staveb, dopravně-technických zařízení, změn dopravních režimů a dalších okolností ovlivňujících životní podmínky v návaznosti na dopravu
b) ochrana přírody a krajiny zejména v souvislosti s dopravními stavbami, ale i jinými okolnostmi
c) spolupráce s orgány veřejné správy a dalšími dotčenými subjekty na řešení dlouhodobé dopravní koncepce a filosofie v konkrétních lokalitách.
d) sledování historie, současnosti a dalšího vývoje dopravy
e) popularizace veřejné dopravy, zvláště pak trolejbusové, tramvajové a železniční
f) popularizace jakýchkoliv dalších vhodných druhů doprav pro zajištění udržitelné mobility
g) zdůrazňovat městotvornost veřejné dopravy a její důležitost pro rozvoj dané lokality
h) přesvědčovat o celospolečenském významu cestování veřejnou dopravou tak, aby veřejná doprava nebyla vnímána jako sociální služba, ale jako součást image moderního člověka, který své zájmy neuskutečňuje na úkor jiných.
i) dbát, aby veřejná doprava zvyšovala svoji úroveň a všemožně usilovat o odstranění prvků, které jsou cestujícímu na obtíž.
j) jiné činnost související s prosazením nejvhodnějších řešení problémů týkajících se dopravy

4) Pro dosažení výše uvedených cílů chce Sdružení s využitím všech zákonných prostředků účinně působit na orgány veřejné správy, i odbornou i laickou veřejnost, a to zejména

a) účastí na veřejných jednáních a projednáních
b) jednáním s představiteli veřejné správy, fyzickými i právnickými osobami
c) pořádáním vzdělávacích, výchovných a exkursních akcí, publikační, výzkumnou činností
d) účastí ve správních řízeních
e) spoluprací se sdělovacími prostředky
f) pořádáním petičních akcí
g) spoluprací při provozování veřejné dopravy
h) spolupráci při přípravě integrovaných dopravních systémů

Hlava II.

Členství


Čl. 3

Vznik členství
1) Členem Sdružení se může stát každý občan České republiky nebo i cizí státní příslušník, který je starší 15 let a souhlasí se zněním těchto stanov.
2) Občan ČR mladší 15 let se může podílet na činnosti Sdružení jako čekatel na základě souhlasu svých zákonných zástupců. Čekatel nemůže hlasovat na členské schůzi ani vykonávat jakoukoliv funkci ve Sdružení, která je vytvořena Stanovami, Usnesením nebo Pokynem. Úkoly mu budou udíleny pouze s ohledem na jeho vyspělost. Čekatele lze vyloučit za nesplnění povinností pouze podmínečně. To neplatí, pokud hrubým způsobem úmyslně jednal proti zájmům Sdružení. Na ostatní práva a povinnosti čekatele se přiměřeně použijí Stanovy a příslušné právní předpisy.
3) Členství ve Sdružení vzniká rozhodnutím předsedy na základě podání členské přihlášky. Předseda je o členství povinen rozhodnout neprodleně po přijetí přihlášky.
4) Případné nepřijetí zájemce o členství je povinen předseda písemně zdůvodnit. Proti rozhodnutí předsedy se může zájemce o členství odvolat k Členské schůzi, která o něm rozhodne na svém nejbližším jednání. Odvolání nemá odkladný účinek.
5) Rozhodnutí o nepřijetí dle odst. 4) tohoto článku musí být učiněno písemně a doručeno osobně či poštou.
6) Zaplacení členského příspěvku je podmínkou členství

a) Rozhodnutí předsedy může v odůvodněných případech členský příspěvek snížit nebo prominout.
b) Čekatel povinnost platit příspěvky nemá, přispívat však může, pokud sám se tak rozhodne.
c) Nezaplacení příspěvků ani po písemné upomínce zakládá důvod k vyloučení člena.
Čl. 3a
Členové si své úkoly berou dobrovolně. Pokud se však k nějakému úkolu zaváží, jsou povinni jej plnit nebo ručit za jejich plnění.
Článek 3b

Čestné členství
1) Čestné členství ve Sdružení se uděluje za mimořádné zásluhy na poli popularizace veřejné dopravy.
2) Může být uděleno jak za života osoby, tak in memoriam. K tomu je potřeba souhlasu dotčené osoby, je-li to možné a proveditelné. Jinak postačí, pokud je zřejmé, že by dotčená osoba souhlasila.
3) Z čestného členství nevyplývají čestným členům žádné povinnosti.
4) V případě, že se čestný č1en zachová tak, že hrubě poškodí zájmy Sdružení, nebo podniká kroky proti jeho cílům, může Členská schůze rozhodnout o zrušení čestného členství.
Článek 3c

Čestné členství Jiřího Hertla a Vojtěcha Wolfa
Čestnými členy Společnosti pro veřejnou dopravu jsou Jiří Hertl a Vojtěch Wolf, oba in memoriam. Společnost pro veřejnou dopravu tímto Jirkovi a Vojtovi vyjadřuje svůj dík za vykonanou práci i za přátelství, kterého se od nich jejím členům dostalo. Společnost pro veřejnou dopravu bude dbát, aby byla důstojným pokračovatelem jejich díla, jakož i nadále udržovala a rozvíjela jejich odkaz. Čest jejich památce!
Čl. 4

Zánik členství
1) Členství ve Sdružení zaniká:

a) vystoupením
b) úmrtím, neplatí pro čestné členství
c) vyloučením
d) zánikem Sdružení

2) Člen může svým dobrovolným rozhodnutím vystoupit ze sdružení, a to písemným vyrozuměním doručeným předsedovi.
3) Předseda vyloučí člena, který hrubým způsobem porušil Stanovy nebo jednal proti zájmům Sdružení a v dalších případech výslovně uvedených ve Stanovách. Od projednání návrhu na vyloučení lze upustit, byla-li věc pravomocně rozhodnuta soudem.
4) Případné vyloučení člena je povinen předseda písemně zdůvodnit. Proti rozhodnutí o vyloučení se může člen odvolat k Členské schůzi , která o něm rozhodne na svém nejbližším jednání. Dotčený má právo podat i další opravné prostředky podle článku 5 odst. 1 e těchto stanov.
5) Členství zaniká současně s eventuálním ukončením činnosti Sdružení.
6) Předseda může vyloučit člena, jestliže tento ani do 30 dnů od písemného upozornění na porušení povinnosti bez vážných důvodů nesplní úkol zadaný platným Pokynem nebo platným Usnesením nebo jinak nenapraví stav věcí vzniklých porušením svých povinností. Písemné upozornění zasílá doporučeně předseda SPVD nebo pověřený místopředseda na adresu uvedenou v přihlášce člena.

a) Vyloučení může být řádné nebo podmíněné
b) Podmíněné vyloučení se užije jen tehdy, je-li reálně možná náprava škod vzniklých porušením povinností člena. Zkušební doba podmíněného vyloučení může být nejvýše 6 měsíců. Osvědčí-li se dotčený člen v této době, hledí se poté na něj jako by povinnosti neporušil, tím nejsou dotčena ustanovení o náhradě způsobené škody.
c) V době podmínečného vyloučení je dotčený člen řádným členem Sdružení se všemi právy a povinnostmi. Nesmí však vykonávat funkci předsedy a funkce, do nichž ustanovuje členy předseda.

7) Rozhodnutí o zániku členství nebo o podmíněném vyloučení dle odst. 3) a 4) a 6) tohoto článku musí být učiněno písemně a doručeno osobně či poštou
Čl. 5

Práva a povinnosti člena Sdružení
1) Člen Sdružení má právo zejména:

a) účastnit se akcí pořádaných Sdružením
b) účastnit se Členských schůzí jakož i dalších setkání v rámci Sdružení.
c) uplatňovat své názory, kritiku a návrhy
d) od 18 let věku hlasovat, volit a kandidovat na předsedu.
e) cítí-li se poškozen rozhodnutím některého z orgánů Sdružení nebo jej považuje za nezákonné či odporující Stanovám a nelze-li již podat podle těchto Stanov opravný prostředek; požádat místně příslušný okresní soud (Okresní soud pro Plzeň-sever) o jeho přezkoumání a to do 30 dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však 6 měsíců od rozhodnutí. (viz § 15 odst. 1 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů).

2) Člen Sdružení má následující povinnosti:

a) dodržovat tyto stanovy a závazná rozhodnutí orgánů Sdružení, jimiž jsou Pokyny a Usnesení
b) dodržovat právní předpisy a plnit své občanské povinnosti
c) odpovědně vykonávat svěřené funkce
d) přispívat ke stálému zlepšování činnosti Sdružení a aktivně se na ní podílet
e) nepoškozovat jméno a pověst Sdružení
f) šetřit, chránit a zvelebovat majetek Sdružení
g) propagovat ideje a myšlenky Sdružení
h) získávat informace pro Sdružení
i) nevystupovat jménem Sdružení bez jeho vědomí, tzn. bez pověření dle čl. 9 těchto stanov
j) řádně a včas platit členské příspěvky, není-li této povinnosti zproštěn.
k) nahradit škodu, kterou Sdružení způsobil - náhradu škody může předseda přiměřeně snížit.

Hlava III.

Organizační struktura


Čl. 6

Orgány Sdružení
1) Orgány Sdružení tvoří:

a) Členská schůze
b) předseda
c) specializované sekce či skupiny zřízené Členskou schůzí.
jiné orgány zřízené Usnesením Členské schůze
Čl. 7

Členská schůze
1) Nejvyšším orgánem Sdružení je Členská schůze. Členskou schůzi tvoří všichni členové Sdružení.
2) Členskou schůzi svolá předseda do 30 dnů po obdržení žádosti minimálně třetiny členů, či na základě svého rozhodnutí, které oznámí všem členům nejméně 7 dní před plánovaným termínem. Členská schůze se koná nejméně jednou ročně. V pozvánce předseda uvede přesné určení konání schůze včetně jejího programu. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, pokud není stanoveno dále jinak. Neurčí-li předseda termín členské schůze do jednoho týdne od podání žádosti nejméně 1/3 členů, svolávají ji ti členové, kteří o svolání schůze požádali. Zároveň s tím stávající předseda odstupuje z funkce.
3) Členská schůze svým Usnesením:

a) schvaluje nové stanovy, případně jejich změnu, a to dvoutřetinovou většinou přítomných členů
b) schvaluje symboliku Sdružení
c) rozhoduje o zavedení zápisného a členského příspěvku a o jejich výši
d) schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření Sdružení za uplynulý rok a schvaluje plán činnosti a rozpočet na rok následující
e) volí a odvolává předsedu a určuje délku jeho volebního období
f) hodnotí a kontroluje práci předsedy a ukládá mu úkoly
g) schvaluje jednací a volební řád Členské schůze
h) plní funkci odvolacího orgánu proti rozhodnutí předsedy
i) rozhoduje o nakládání s nemovitým majetkem Sdružení
j) rozhoduje o zániku Sdružení, a to dvoutřetinovou většinou přítomných členů
k) přijímá Usnesení, kterým se určuje politika a hlavní cíle Sdružení pro rozhodné období.
l) nadpoloviční většinou může rozhodnout o odvolání předsedy. Návrh na odvolání předsedy musí předložit skupina nejméně 1/3 členů.

4) Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna nejméně 1/3 členů. Rozhoduje-li se o zániku Sdružení, je nutná přítomnost nejméně 1/2 členů Sdružení.
5) Kde se mluví o hlasování, počítají se vždy hlasy přítomných členů, není-li stanoveno jinak.
6) Členská schůze nemůže bez změny Stanov rozhodnout o členění Sdružení na samostatné právní subjekty.
Čl. 8

Předseda
1) V době mezi zasedáním Členské schůze řídí činnost sdružení předseda
2) Předseda nejdéle do 7 dnů od zvolení rozhodne o obsazení jednotlivých funkcí nutných pro řádný chod Sdružení
3) Funkční období předsedy je jeden rok, není li Členskou schůzí stanoveno jinak. Nové volby proběhnou vždy na Členské schůzi, která je nejbližší konci funkčního období bez ohledu na to, zda funkční období již uplynulo nebo ne.
4) Uprázdní-li se během funkčního období místo předsedy, svolá odstupující předseda do 14 dnů Členskou schůzi.
5) Členskou schůzi jsou oprávněni společně ve shodě svolat členové ve funkcích jmenovaných předsedou.
6) Předseda vydává k zajištění činnosti sdružení Pokyny, kterými ukládá povinnosti členům sdružení. Pokyn nemá předepsanou formu., musí však z něj být patrné, komu jsou konkrétní pokyny určeny a jakou povinnost ukládají.
Čl. 8b

Specializované skupiny a sekce
1) Skupinu vytvoří Členská schůze na základě přijatého Usnesení. Skupinu tvoří č lenové sdružení, případně další osoby, které se zaměřují na problémy konkrétního regionu.
2) V čele skupiny stojí vedoucí, který je přímo odpovědný předsedovi Sdružení.
3) Náplň činnosti sekce je řešení konkrétních problémů, zejména zpracovávání námětů pro schůze Výboru, předkládání předběžných návrhů. Sekce může vzniknout pro určitou oblast činnosti, jakými jsou např. grantové záležitosti, tvorba webových stránek, nové trendy v dopravě, historie atd.
4) Sekce vzniká rozhodnutím Členské schůze.
5) Pokyny předsedy podrobněji upraví činnost i její pravidla jak skupin tak sekcí.
6) Neplnění povinností ve vztahu k vedoucímu skupiny nebo sekce se posuzuje dle č1lánku 4 odst. 6 Stanov. Písemné upozornění zasílá předseda Sdružení na návrh příslušného vedoucího skupiny nebo sekce.
Čl. 8c

Dopravní kluby
Se souhlasem předsedy mohou členové, kteří o to projeví zájem, sdružovat nezávazné zájemce o veřejnou dopravu. Sdružení bude tuto činnost podporovat a předseda podrobněji upraví Pokynem činnost těchto zájmových seskupení se zřetelem na konkrétní případy.
Čl. 9

Jednání jménem Sdružení
1) Předseda je oprávněn jednat samostatně jménem Sdružení ve všech věcech.
2) Pokladník jedná jménem sdružení ve věcech finančních, zejména jedná s orgánem správy daní, jakož i s ostatními orgány veřejné správy - je-li to potřebné k plnění funkce pokladníka a k ochraně zájmů Sdružení v těchto věcech. Pokladník má přístup k bankovním účtům Sdružení v rozsahu potřebném ke správě finančních a účetních záležitostí sdružení. Podrobnosti stanoví Výbor.
3) Ostatní členové Sdružení mohou jménem Sdružení jednat samostatně pouze na základě písemného pověření předsedy, přičemž toto pověření může mít formu generálního zmocnění pro určitou oblast či téma.
4) Ustanovení o jednání jménem Sdružení se vztahují i na podepisování písemností.

Hlava IV.

Hospodaření a majetek sdružení


Čl. 10
1) Zdrojem finančního zabezpečení Sdružení jsou především členské příspěvky, výnosy z pořádaných akcí, dary, granty nadací a orgánů veřejné správy, odkazy , subvence a úroky.
2) Veškeré výnosy z činnosti Sdružení jsou určeny pro jeho činnost a dosažení výše uvedených cílů a neslouží k podnikání za účelem dosahování zisku.
3) Finanční zdroje eviduje a obhospodařuje v souladu s platnými zákony a předpisy pokladník, kterého jmenuje a odvolává předseda. Pokladník nakládá s finančními zdroji podle plánu činnosti Sdružení a s vědomím předsedy. O způsobu a výši uložení volných finančních prostředků rozhoduje předseda. Evidenci příjmů a výdajů vede pokladník. O finančním hospodaření a pokladních operacích předkládá pokladník pravidelně jednou ročně Členské schůzi. Zprávu je povinen předložit v přiměřené lhůtě kdykoliv je o to požádán předsedou nebo na návrh 1/3 všech členů. Není-li pokladník zvolen, je jím automaticky předseda.
4) O nabývání a pozbývání movitého majetku rozhoduje předseda. Členská schůze rozhoduje o nabývání a pozbývání nemovitého majetku.
5) Sdružení neodpovídá za závazky svých členů a naopak.
6) V případě zániku Sdružení provede předseda s pokladníkem majetkové vypořádání, které schvaluje členská schůze.
Čl. 10a

Archiv Jiřího Hertla
1) Archívem Jiřího Hertla je soubor dokumentů, knih, map a dalších věcí, které tvoří majetek Sdružení nebo jsou mu dlouhodobě zapůjčeny.
2) Správu archivu budou za zvláštních podmínek vykonávat členové pověřeni Členskou schůzí na návrh předsedy. Tyto podmínky stanoví Pokyn, případně smlouva mezi Sdružením a č leny vykonávající správu archívu.
3) Podmínky půjčování a dalších dispozic s obsahem archívu upraví Řád Správy archívu Jiřího Hertla, který má podobu Usnesení. Členové pověření správou archivu jsou odpovědni předsedovi a členské schůzi.
Čl. 10b

Internetové stránky Jiřího Hertla
1) Internetové stránky Jiřího Hertla (dále jen "Stránky") jsou majetkem Sdružení, prostorem pro prezentaci jeho názorů a širokým komunikačním médiem směrem k veřejnosti, neboť poskytují jedinečným způsobem co nejširší okruh informací z oblasti dopravy. Obsah a podoba stránek se rozhodující měrou podílí na vytváření dobrého jména a vážnosti Sdružení. Podle toho jsou všichni členové povinni jednat a spravovat Stránky se zvláštním zřetelem na tyto okolnosti.
2) Správu Stránek vykonávají za zvláštních podmínek členové pověření předsedou.
3) Ve věcech neupravených Stanovami ani Obsahovým kodexem tvorby Stránek rozhoduje předseda společně se správci stránek, a to především na základě shody a předchozím projednání.
4) Zřizuje se funkce vedoucího správce stránek, který je jmenován a odvoláván předsedou.Vedoucí správce stránek je ze své funkce přímo odpovědný předsedovi za řádný chod, obsah a kvalitu Stránek. Vedoucí správce stránek si dle potřeby určí své spolupracovníky z řad členů Sdružení.

Hlava V.

Závěrečná ustanovení


Čl.11

Zánik sdružení
O zániku Sdružení rozhoduje Členská schůze podle článku 7 odst. 4 písm. j) těchto stanov. V případě zániku Sdružení se provede se majetkové vypořádání dle čl. 10 odst. 6 stanov do šesti měsíců.
Čl.12

Závaznost, platnost a účinnost stanov
Tyto stanovy jsou závazné pro všechny členy i čekatele členství ve Sdružení a mohou být měněny jen se souhlasem dvoutřetinového počtu členů přítomných na Členské schůzi. Návrh na změnu Stanov podává skupina nejméně 1/3 členů Sdružení. Tyto stanovy byly schváleny přípravným výborem dne 25.6.2001, změněny Usnesením Výroční (nově Členské) schůze č 8/2003 a Usnesením Členské schůze č. 4/2005 ze dne 25.1.2005.
V Plzni dne 25. 1. 2005
Ing. Jiří Kohout

Předseda Společnosti pro veřejnou dopravu

 

Alternativní veřejná doprava na venkově

Společnost pro veřejnou dopravu předložila v roce 2007 do veřejné soutěže v rámci Národního programu výzkumu a jeho dílčího programu Bezpečná a ekonomická doprava dva vlastní výzkumné záměry. Je pro nás velkým potěšením, že projekt Alternativní způsoby zajišťování veřejné dopravní obsluhy ve venkovských regionech obsadil ve své kategorii třetí místo a byl podpořen z prostředků Ministerstva dopravy ČR určených pro vědu a výzkum.
Na této stránce vás postupně seznamujeme s dílčími výstupy řešeného výzkumného projektu. V současné době je projekt již hotový a jednáme o možnosti uplatnit jeho výstupy. Níže jsou k dispozici roční a závěrečná výzkumná zpráva, které si můžete stáhnout a s uvedením zdroje používat pro svou potřebu. Další výstupy (plány stávající a navržené sítě v modelovém území) jsou bohužel natolik rozsáhlé, že je nemůžeme zveřejnit na tomto místě a případným zájemcům je zašleme v elektronické podobě.
Roční výzkumná zpráva 2008 - průzkum existujících systémů poptávkové veřejné dopravy ve světě i ČR a obecný návrh metodiky pro tvorbu poptávkových systémů
Závěrečná výzkumná zpráva 2009 - návrh legislativních úprav a řešení poptávkové dopravy v modelovém území
Jízdní řády - koncept zastávkových jízdních řádů autobusových linek v modelovém území
Poptávková doprava Strupčice - Sušany - jeden český příklad poptávkové regionální dopravy z malé obce
Bayerische Eisenstein
Mikrobus rozvážející děti od vlakové stanice v Bayerische Eisenstein po okolích osadách, sice není nikterak důstojným dopravním prostředkem, náhodná skupina turistů by se do něj již asi nevešla, přesto se o takovém druhu veřejné dopravy může 50% obcí v Plzeňském kraji o víkendech zatím jen zdát. Aplikací výstupů výzkumného projektu SPVD Alternativní poptávková doprava na venkově, by se mohla tato situace zlepšit.
Foto M. Klas, 11. března 2010

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20