Současnost městské dopravy v Rychnově

Způsob, jakým byla městská doprava zorganizována od prosince 2003, bychom mohli charakterizovat heslem "V jednoduchosti je krása". Namísto čtyř linek s chaoticky vedenými trasami jednotlivých spojů a s nepravidelným intervalem jsou tu jen tři linky, jejichž spoje projíždějí městem po pravidelných trasách a v pravidelném šedesátiminutovém intervalu v pracovní dny od čtyř do osmnácti hodin. Přestup mezi autobusy jednotlivých linek je pak možný jednou za hodinu na autobusovém nádraží, kde se vozy všech linek přibližně mezi 25. a 30. minutou setkávají.
Karosa C 934 (RK 76 05) na lince 2 a Citroen (2H2 3887) na lince 3 na autobusovém nádraží v Rychnově
Karosa C 934 (RK 76 05) na lince 2 a Citroen (2H2 3887) na lince 3 na autobusovém nádraží v Rychnově.
Foto Martin Janda (26. 3. 2004)
Uvedený systém je velmi výhodný pro cestující, pokud jde o zapamatovatelnost. Například obyvatelé sídliště Nad Habrovou si tak snadno zapamatují, že autobus do města odjíždí každou hodinu v 08 minut a z autobusového nádraží zpět jede vždy přesně v půl.
Úplnou novinkou, nejen v rámci městské dopravy Rychnov, ale i v rámci celé České republiky, je služba zvaná radiobus. Na základě dřívějších zkušeností byla vytipována období, kdy je poptávka po přepravě jen velmi malá a interval 60 minut je tedy zbytečný. Spoje vedené v tuto denní dobu vyjíždějí jen v případě zájmu cestujících na základě předchozí telefonické objednávky. Ve večerních hodinách je pak v každý pracovní den bez předchozí telefonické objednávky pravidelně přistavován autobus u nádraží jako rozvoz od večerních vlaků. Dodejme jen, že díky zavedení radiobusu nabízí MHD o jednu třetinu větší nabídku přepravy, než dříve.
Radiobus Ford Transit
Radiobus Ford Transit před budovou rychnovského nádraží na propagačním snímku.
Foto Audis
Při přípravě nového linkového vedení bylo zvažovány tři varianty. Nakonec zvítězila ta, která nezahrnuje do MHD obec Jahodov (tu obsluhují linkové autobusy). V této podobě nebylo nutné posilovat provoz autobusy z příměstských linek a uspořené kilometry mohou být tedy využity pro zavedení hodinového intervalu na všech linkách. Pokud by zůstal v síti MHD zahrnut Jahodov, znamenalo by to zajistit provoz na čtyřech linkách a zvýšit počet nasazovaných autobusů. Uvažovalo se též o variantě, kdy bude vynechán Jahodov, ale autobusy by zajížděly do obce Lokot, která je také součástí města - bylo by ale nutno zajistit zimní údržbu silnice Lipovka - Lokot a mimo to by došlo k blíže nedefinovatelnému nárůstu provozních nákladů, přibližně 50 000 Kč ročně.
Radiobus
Schéma sítě městské dopravy v Rychnově nad Kněžnou.
 
linka
665001 Merklovice - Vamberk - Peklo n. Zd. - Roveň - Dlouhá Ves - žel. st. (Z) - aut. n.
665002 Lukavice - Panská Habrová - Nad Habrovou - sídl. Draha (T) - Nemocnice (Z) - aut. n.
665003 Litohrady - Lipovka - aut. n. - Panorama- sídl. Draha - žel. st. - aut. n. - Lipovka - Litohrady
(provoz pouze v uvedeném směru, s výjimkou dvou spojů)
665004 Nemocnice - aut. n. - žel. st. - sídl. Draha - koupaliště ve Včelném
Linka 4 je v provozu denně od 13. 6. do 31. 8. 2004, jejím účelem je tedy doprava obyvatel města ke koupališti v letní sezóně. Provozování podobných účelových linek má jednu nevýhodu - zájem cestujících je závislý na počasí a těžko můžeme uvádět v jízdním řádu poznámku "jede jen za hezkého počasí". Řešením je - co jiného než radiobus? Na lince jsou tedy s hodinovými odstupy vedeny tři spoje dopoledne ve směru ke koupališti a dva spoje odpoledne zpět - pouze jeden pár spojů je veden denně, zbývající jsou uváděny jako radiobusy, jedou tedy jen v případě zájmu cestujících.
Došlo také ke zrušení zastávek Zahrádky a Jiráskova, kasárna pro minimální vytíženost a naopak k zavedení stanic Penny Market, Malá Lipovka a Lipovka, bytovky - v síti je tak 49 zastávek s 59 označníky (některé jsou společné i pro linkovou dopravu). V průběhu roku 2003 bylo vyrobeno a rozmístěno 30 nových označníků, další budou následovat. Jejich zajímavostí je způsob výlepu jízdních řádů, ty jsou umístěny na vysunovatelné desce. Pokud má dojít k výměně jízdních řádů, připraví si odpovědný pracovník desky s vylepenými jízdními řády, plánky sítě, informacemi o tarifu apod. již v předstihu na svém pracovišti v sídle firmy, ty pak rozveze po městě a nahradí jimi stávající. Zajištění výlepu jízdních řádů zajišťují především sami řidiči, ti také mají za úkol zjišťovat a kontrolovat průběžně stav označníků a zjištěné nedostatky napravovat. Dodejme jen, že pořizovací hodnota nového označníku pro linkovou dopravu je asi 2000 Kč, v případě městské dopravy se cena může přiblížit až k 4500 Kč.
Se změnou linkového vedení došlo i ke změně odbavovacího systému - papírové měsíční průkazky byly nahrazeny bezkontaktními čipovými kartami, podobnými, jaké se již několik let používají na příměstských linkách. Díky tomu tak firma může lépe sledovat a vyhodnocovat počty cestujících, nehledě na to, že na rozdíl od původních papírových průkazek není možné karty padělat.
Kartu je možno zakoupit za 200 Kč přímo v sídle firmy v Soukenické ulici 242 (poblíž autobusového nádraží). Cestující ji mohou využít nejen jako měsíční časovou jízdenku, ale také jako elektronickou peněženku. Vklad peněz na kartu je možný nejen v sídle firmy, ale také v autobusu, nejmenší částka je 150 Kč.
Autobusy
Elektronická pokladna EM Test s čtečkou čipových karet v karose LC 735 (RK 83 75).
Foto Martin Janda (26. 3. 2004)
Samozřejmostí zůstává i nadále možnost platby jízdného v hotovosti u řidiče.
Při tvorbě tarifu se vychází z vyhlášky ministerstva financí, která vychází vždy koncem roku a stanovuje minimální ceny pro následující kalendářní rok. Rozhodnutí o skutečné výši jízdného pak závisí na tom, kdo dopravu dotuje - v tomto případě tedy stanovuje výši jízdného Rada města na základě návrhu dopravce.
Pro výpočet výše jednotlivého jízdného je síť rozdělena do čtyř pásem. Jízda přes jedno pásmo stojí 5 Kč, za každé další pásmo zaplatí cestující navíc jednu korunu - cesta z Rychnova do Vamberka nebo Lukavice tak přijde na 8 Kč. Zvláštní tarif 2 Kč platí mezi zastávkami Rychnov, nemocnice - Rychnov, aut. nádraží a Vamberk - Vamberk, sídliště, v obou případech jde o zastávky vzdálené od sebe asi 1 km.
Existuje však i možnost přestupu, cestující při nástupu do prvního autobusu nahlásí název cílové zastávky a řidič mu vydá přestupní jízdenku, kterou pak cestující předloží řidiči druhého autobusu. V tom případě se mu do ceny jízdného započte jízda prvním autobusem v plné výši, za jízdu v druhém autobusu pak zaplatí pouze korunu za každé pásmo, včetně toho, v němž se přestup uskutečnil.
Tedy například:
Vamberk - Rychnov = 4 pásma, 8 Kč
Rychnov - Lukavice = 4 pásma, 8 Kč
Vamberk - Lukavice = 8 + 4 = 12 Kč
Cestující, který platí jízdné s využitím čipové karty, získává slevu 10 % z jednotlivého jízdného a v případě přestupu je jízdné sníženo o 1 Kč, cesta z Vamberka do Lukavice tedy stojí místo dvanácti korun pouze "11 Kč - 10%" = 9,90 Kč.
Otázkou byla také volba vhodné ceny pro radiobus. V nizozemském systému, který byl vzat jako předloha, zaplatí cestující přibližně dvojnásobek ve srovnání s běžnou hromadnou dopravou. Protože je však tato služba v České republice naprostou novinkou, zvolil dopravce mírnější nárůst ceny. Cestující tak zaplatí běžné jízdné a k němu příplatek 2 Kč. Jde však jen o zaváděcí cenu, do budoucna se zvažuje dvojnásobné jízdné ve srovnání s běžným tarifem.
Součástí přípravy celého projektu bylo samozřejmě i jeho představení veřejnosti. Firma uspořádala několik setkání s různými skupinami obyvatel (setkání starostů Rychnovska, setkání sluchově postižených, setkání seniorů atd.), kde prezentovala veškeré chystané novinky a zároveň zodpověděla veškeré dotazy účastníků setkání. Lidé také mohli získat nové plánky sítě městské dopravy. Veškeré informace byly také několikrát zveřejněny v místním tisku, byly dány k dispozici i informačnímu centru Rychnova a mimo to byly také zveřejněny na internetových stránkách podniku.

Vyhodnocení změn

Během prvních dvou měsíců probíhalo vyhodnocování provedených změn a sbírání podnětu od cestujících, tak, aby mohly být zapracovány do nových jízdních řádů, vstupujících v platnost poslední únorovou neděli, 29. 2. 2004. Se změnou jízdních řádů tak došlo k úpravám jízdních dob, zrušení či zavedení některých spojů, případně i ke změnám tras - ale jen tak, aby se neopouštělo zavedené linkové schéma a nezačal opět vznikat chaos. Zjednodušen byl i tarif - pásmo 6 Kč zaniklo a bylo sloučeno s pětikorunovým, obdobně i pásmo 7 Kč bylo sloučeno s osmikorunovým a jízdné v něm stojí rovněž 8 Kč.
Úprava se dotkla i provozu radiobusů, zajišťujících rozvoz od večerních vlaků. V jízdním řádu platném od prosince byly tyto spoje součástí turnusů příměstských linek, autobus tedy po zajištění spoje radiobusu pokračoval na některé z příměstských linek - pokud se ovšem vlak zpozdil, musel na něj autobus čekat a tím se zpozdil i jeho odjezd na spoji příměstské linky. Nově jsou tedy všechny tři spoje z turnusu příměstských linek vyjmuty.
Počínaje 29. 2. 2004 byl také rozšířen provoz radiobusu na soboty a neděle, na každé lince jde o dva páry spojů v sobotu dopoledne a v neděli odpoledne. V případě zájmů si je cestující objednávají přímo u řidiče na telefonu 605 257 621, telefon je jim k dispozici v sobotu od 6:30 do 11:00 a v neděli od 11:00 do 17:00.
Ani to by však neměl být konečný stav v rozvoji radiobusů. Firma i nadále vyhodnocuje získané zkušenosti z provozu a podle nich hodlá systém upravovat, doplňovat a rozšiřovat tak, aby dokázal co nejlépe vyhovět potřebám cestujících.
Ze získaných statistik je zřejmé, že radiobus používají jak náhodní cestující, kteří jej během sledovaného období použili jen jednou, jsou tu však i stálí zákazníci s více než padesáti jízdami během tří měsíců. Jako kuriozitu uveďme i objednávku radiobusu pro školní třídu, asi není třeba dodávat, že v tomto případě vyjel místo obvykle používaného Fordu Transit běžný autobus.

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20